De Cito-toets over aangepaste versies, basisvaardigheden en intelligentietesten.

cito-voorbeeld-vraag-om-te-oefenenBij de inschrijving voor de digitale Eindtoets Basis en de digitale Eindtoets Niveau gelden dezelfde voorwaarden als bij de papieren Eindtoets Basis en Eindtoets Niveau.
Vanaf 3 december 2012 tot en met 15 maart 2013 kunt u uw leerlingen voor de digitale edities van de Eindtoets inschrijven. Meer informatie over de inschrijving en de afname van de digitale edities leest u in de Handleiding Digitale edities Eindtoets 2013 op Cito Portai.
NiveautoetsPlus niet langer beschikbaar Met ingang van het schooljaar 2012/2013 is er geen NiveautoetsPlus meer. Het Leerachterstandenprofiel dat gebruikt kon worden als het didactische deel van de aanvraag voor het lwoo en pro is hiermee ook komen te vervallen Als u leerlingen wilt aanmelden voor het lwoo of het pro, zult u daarvoor andere toetsen moeten afnemen.

Aangepaste versies

Voor dyslectische, slechtziende en (kleuren)blinde leerlingen kunt u aangepaste versies van de opgavenboekjes Eindtoets Basis en Eindtoets Niveau bestellen. De gesproken versies (cd, daisy-cd en Kurzweil) en de vergrote versies zijn bestemd voor leerlingen met NLD1, voor slechtziende leerlingen en voor leerlingen bij wie dyslexie is vastgesteld. De Kurzweilversies van de Eindtoets zijn nieuw. Kurzweil is een softwareprogramma waarmee teksten op de computer worden voorgelezen. Als leerlingen gewend zijn om op school en/of thuis te werken met Kurzweil (minimaal een half jaar ervaring is gewenst), kunt u ervoor kiezen hen ook de Eindtoets met Kurzweil te laten maken. Voor kleurenblinde leerlingen zijn er zwart-wit opgavenboekjes ontwikkeld. Voor blinde leerlingen kunt u via eindtoets@cito.nl een brailleversie aanvragen. De andere hierboven genoemde aangepaste versies zijn te bestellen met de bestelkaart die u in november hebt ontvangen.

Toets Basisvaardigheden

De toets Basisvaardigheden brengt de basisvaardigheden van Rekenen en Taal in kaart en stelt u in staat de ontwikkeling van uw leerlingen te volgen. U kunt de toets Basis-vaardigheden naast de Eindtoets afnemen óf aan het eind van groep 8 (mei/juni 2013). Als u de toets Basisvaardigheden combineert met de Eindtoets, dan hoeft u alleen deel 1 af te nemen. Het maakt daarbij niet uit of de leerlingen de Eindtoets Basis of de Eindtoets Niveau maken. Samen met de Eindtoetsgegevens levert deel 1 een complete rapportage medio groep 8 op. Als u de toets Basisvaardigheden echter liever in mei of juni afneemt, dan maken uw leerlingen deel 1 én deel 2. U krijgt dan een rapportage over het afnamemoment eind groep 8. De rapportage van de toets Basisvaardigheden bestaat uit een uitgebreid leerlingprofiel zoals u dat kent van de Entreetoets.

Intelligentietest

Het is ook mogelijk om in groep 8 naast de Eindtoets de Intelligentietest af te nemen. Met behulp van de Intelligentietest kunt u het verschil tussen capaciteiten (wat zit erin?) en leervorderinge n (wat komt eruit?) van uw leerlingen zichtbaar maken. Mocht er sprake zijn van een betekenisvol verschil (dit wordt in de rapportage aangegeven), dan kan dat aanleiding zijn om over de betreffende leerling meer informatie te verzamelen.
De Intelligentietest kan alleen worden afgenomen als de leerling ook deelneemt aan de Eindtoets. Het maakt daarbij niet uit of de leerling de Eindtoets Basis of de Eindtoets Niveau maakt. Naast een Leerlingrapport met het best passende brugklastype ontvangt u een rapportage met een intelligentie-index. Op het Leerlingrapport Intelligentietest rapporteren we gegevens over de verbale en ruimtelijke intelligentie van de leerling en over de score op beide onderdelen samen: de algemene intelligentie. Voor de verbale, de ruimtelijke en de algemene intelligentie wordt het aantal opgaven, het aantal goed en de daarbij behorende percentielscore vermeld. Op basis van het totaal aantal goed wordt de intelligentie-index berekend. Daarnaast wordt op het Leerlingrapport Intelligentietest de betekenis van de algemene intelligentie-index in relatie tot de standaardscore op de Eindtoets grafisch weergegeven. Als de standaardscore op de Eindtoets sterk afwijkt van wat op basis van de score op de Intelligentietest verwacht zou worden, dan wordt dit op het rapport vermeld. Dit gebeurt niet als de verbale en ruimtelijke intelligentie zeer sterk van elkaar verschillen: de algemene intelligentie-index is dan namelijk niet goed interpreteerbaar. Ook als hiervan sprake is wordt dit op het rapport vermeld. Vanaf december 2012 tot en met 11 april 2013 kunt u de materialen van de Intelligentietest bestellen en de Intelligentietest afnemen. Meer informatie over de Intelligentietest leest u op onze website.

1 NLD is de Engelstalige afkorting van: ‘Nonverbal Learning Disorder’ (soms ook Nonverbal Learning Disabilities). Vrij vertaald betekent dit: ‘Niet Verbale Leerstoornis’. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat sommige leerlingen met NLD gebaat zijn bij mondelinge informatieoverdracht. Als bij een leerling officieel NLD is gediagnosticeerd, kan een vergrote versie en/of een gesproken versie worden besteld.

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.